Activiteiten
Distinctio, MaatWerkLeren & MaatWerkSchool verzorgen maatwerktrajecten en -projecten waarmee jongeren een perspectief ontwikkelen en inzicht krijgen in hun potentie en mogelijkheden. We laten ze kennismaken en bewust worden van de kansen die de maatschappij hen werkelijk biedt als ze zichzelf zijn, uitdagingen aangaan, zich inspannen, ervaringen opdoen, niet bang zijn fouten om te maken, leren en doorzetten. 

Maatwerkplan
Onze programma's worden samen met de jongere, school, ouders of verzorgers en gemeenten op maat uitgestippeld. We brengen in een leer- en perspectiefplan de leerdoelen en -wensen en ondersteuningsbehoefte in kaart. We stemmen daarin ook met elkaar af wie welke inspanningen gaat leveren en/of activiteiten gaat ondernemen om de doelen te realiseren. 

Leerwerkomgeving 

We zorgen voor een passende en stimulerende dagbesteding of leerwerkomgeving zodat de jongere structuur krijgt, een ritme opbouwt, ervaringen opdoet, uitdagingen aangaat, zichzelf beter leert kennen en sociale competenties, vakkundigheid en werknemersvaardigheden ontwikkelt. Indien mogelijk werken we toe naar deelname aan het reguliere arbeidsproces en het behalen van een erkende beroepskwalificatie. 

De ervaring leert dat de jongeren en omgeving (soms complexe) ondersteuningsvragen hebben op verschillende leefgebieden en disciplines binnen het sociaal domein, onderwijs, zorg en werk. 

Distinctio, MaatWerkLeren & MaatWerkSchool beschikken over de expertise, een professioneel netwerk en verschillende samenwerkingen om hierin verbindingen te leggen en ondersteuning te bieden die nodig is. 

Expertise
Het uitstippelen, opzetten en begeleiden van dergelijke trajecten is onze discipline. We verzorgen vanuit dit kader onder andere al jaren maatwerktrajecten voor scholen, RBL's, CJG's en afdelingen Werk & Inkomen van gemeenten. 

We adviseren onder andere jongeren, leerlingen, ouders, scholen, hulpverleners, gemeenten en andere betrokkenen over passende en doeltreffende onderwijs-, zorg- en loopbaantrajecten zoals hieronder beschreven. 

Maatwerkzorg
Specialistische ambulante jeugdhulp gericht op verbetering van de sociale redzaamheid van de jongeren en het gezinssysteem. Te denken aan begeleiden bij dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, persoonlijke zorg. Het begeleiden bij de integratie in de samenleving, met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten op het vlak van leren, wonen, werken en sociaal netwerk.

Activatie en oriëntatie
Trajecten waarbij de jongere (en het systeem) in beweging komt en wordt geactiveerd. Nieuwe ervaringen opdoet. Oude negatieve (belemmerende) patronen doorbreekt en nieuwe positieve (helpende) patronen ontwikkelt. Een gezond ritme opbouwt en basale sociale vaardigheden ontwikkelt. Daarnaast zich gaat oriënteren op persoonlijke en loopbaan mogelijkheden en sectoren in een (beschermde) leer-werkomgeving. 

Arbeidstoeleiding en beroepsvorming
MaatWerkLeren voor de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en gerichte vakkundigheid in een passende leerwerk-omgeving.

Onderwijs
Wij verzorgen maatwerktrajecten die zijn afgestemd op de ondersteuningsvraag qua sociale zelfredzaamheid, mogelijkheden en potentie van de jongere en zijn omgeving. Waar mogelijk volgt de jongere een vorm van onderwijs of werkt toe naar studiehervatting. 

Dit kan een individueel VO programma, een volledige beroepsopleiding, een deelkwalificatie, een branche-opleiding, training of cursus zijn waarmee de jongere zijn vakkundigheid en inzetbaarheid vergroot en zijn arbeidsmarktpositie versterkt. 

Actueel
Het is een wettelijke taak van gemeenten en onderwijs om voortijdig schoolverlaten en thuiszitters te voorkomen en terug te dringen. Dit is geregeld in de Leerplichtwet, Kwalificatieplicht, de RMC-wet en aanpak Voortijdig School Verlaters. 

Sinds 2014 is daar de wet Passend Onderwijs bijgekomen en de decentralisatie van de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet naar gemeenten.

Het advies is maatwerktrajecten met verbindingen vanuit verschillende disciplines uit het sociaal domein, in samenhang en op elkaar afgestemd. 

Meer weten? Neem contact op via: contactformulier.