MaatWerkLeren & School
MaatWerkLeren & School organiseert onderwijszorg-arrangementen en leerwerk-trajecten voor langdurig thuiszitters, voortijdig schoolverlaters en (oud) leerlingen van het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs. 

De nadruk van onze arrangementen ligt op het ontwikkelen van individueel maatschappelijk perspectief, sociale competenties en beroepsvaardigheden door praktijk- en ervaringsleren. Waar mogelijk of nodig volgt de deelnemer een individueel onderwijsprogramma van het VO of MBO. 

Actueel
Jongeren met een afstand in onderwijs of werk zijn door de Wet Passend Onderwijs, de Participatiewet en decentralisatie binnen het sociaal domein steeds vaker aangewezen op regulier vervolgonderwijs op het MBO en/of directe uitstroom op de arbeidsmarkt. Deze en overstap blijkt voor velen vaak te groot en leidt tot teleurstellingen en voortijdige beëindiging. Dit kan anders als het traject op maat is samengesteld en wordt georganiseerd door een partij met ervaring en kennis van de doelgroep. 

Concreet
Om de maatschappelijke participatie en arbeidstoeleiding voor deze groep te verbeteren begeleidt MaatWerkLeren deze trajecten van Zorg t/m Arbeidsparticipatie.  We organiseren deze maatwerk-trajecten zelf en zorgen dat alle partijen investeren om met het leer-werktraject een goed resultaat te behalen. 

Met onze aanpak en input realiseren we een stevige verbinding, draagvlak en inzet bij alle betrokken partijen. We stemmen zaken adequaat en vlot op elkaar af en zorgen voor een degelijk leer-werkklimaat. Deze 'totaal' dienstverlening is de ideale mix voor een goede samenwerking en een waardevol eindresultaat. 

 

Onze succesfactoren en voordelen op een rij:

 

Bemiddeling en matching 
MaatWerkLeren matcht, bemiddelt en zorgt dat de werkzoekende jongere aan het werk gaat bij een leerbedrijf dat bereid is te investeren. Bij onderwijszorg-arrangementen zorgen we voor een passende en veilige arbeidsmatige dagbesteding of stageplek. 

Detacheren
Bij een leer-werktraject nemen we de jongere doorgaans zelf in dienst en stellen ze te werk bij het leerbedrijf conform cao. Zo zijn werkgeversrisico's en administratieve last voor het leerbedrijf vrijwel nihil. De leerling heeft een degelijke werknemersbescherming. 

Subsidie en jobcoaching 
We verzorgen, indien van toepassing, de aanvraag en afhandeling van de loonkostensubsidie. Daarnaast verzorgen we de jobcoaching voor de leerling en het leerbedrijf, indien dit wordt toegekend. 

Scholing
We geven advies over passende, zinvolle en haalbare opleidingsmogelijkheden. Indien nodig organiseren en begeleiden we de betrokken partijen bij dit proces. 

Ambulante begeleiding
Waar nodig zetten we een ambulant begeleider in die ook op andere leefgebieden ondersteuning biedt en de jongere en zijn directe omgeving helpt meer zelfstandig en sociaal zelfredzaam te worden. 

Verbinden en samenwerking
Door onze positie als intermediair zorgen we voor een effectieve samenwerking en een afgestemde belangenbehartiging. Alle partijen, de kandidaat en zijn direct sociale omgeving, de onderwijsinstelling, de gemeente en de werkgever, leveren een evenredige investering waarmee de kans op een duurzaam resultaat groot is. 

Door het leggen van verbindingen tussen de pijlers van het sociaal domein realiseren wij een optimale samenwerking ten aanzien van de uitvoering en zorgen voor een evenredige afstemming voor wat betreft de financiering. Deze werkwijze daardoor uitermate effectief en is zeer efficiënt er is sprake van synergie.  

Concreet resultaat
Sinds de start begin 2017 hebben wij inmiddels tientallen jongeren met succes toegeleid naar een betaalde (leer)baan, een zogenaamde Garantiebaan. Dit aantal groeit met de maand.

Lange termijn 
Een groot aantal jongeren kwalificeert zich en verwerft na afronding van het traject een dienstverband bij het leerbedrijf. De meeste andere deelnemers hebben  sociale competenties en vakbekwaamheid ontwikkelt en relevante werkervaring opgedaan. Ze hebben meer perspectief, hun sociale zelfredzaamheid en participatie positie is aanzienlijk verbeterd. Na het traject wordt de jongere nog voor bepaalde tijd door ons begeleid. 

Garantiebanen
Een leerwerk-traject en een vervolgdienstverband telt mee voor de Wet Banenafspraak, ook wel Garantiebanen genoemd. 

De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat zij de tot 2026 125.000 extra banen zullen creëren voor werkzoekenden die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.  

Informatie
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@maatwerkleren.nl