Distinctio

MaatWerkLeren

MaatWerkLeren organiseert en begeleidt onderwijszorg-arrangementen en leer-werktrajecten voor langdurig thuiszitters, voortijdig schoolverlaters en leerlingen van het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs waarvoor een maatwerkarrangement nodig is.


De nadruk van onze arrangementen ligt op het ontwikkelen van individueel maatschappelijk perspectief, sociale emotionele competenties en beroepsvaardigheden door praktijk- en ervaringsleren. Waar mogelijk of nodig volgt de deelnemer een individueel onderwijsprogramma van het V(S)O of MBO.


Actueel

Jongeren met een achterstand in onderwijs of naar werk zijn door de Wet Passend Onderwijs, de Participatiewet en decentralisatie binnen het sociaal domein steeds vaker aangewezen op regulier vervolgonderwijs op het MBO en/of directe uitstroom op de arbeidsmarkt. Deze en overstap blijkt voor velen vaak te groot en leidt tot teleurstellingen en voortijdige beƫindiging. Dit kan anders als het traject op maat is samengesteld en wordt georganiseerd door een partij met ervaring en kennis van de doelgroep.


Concreet
Om de maatschappelijke participatie en arbeidstoeleiding voor deze groep te verbeteren begeleidt MaatWerkLeren deze trajecten van Zorg t/m Arbeidsparticipatie. We organiseren deze maatwerk-arrangementen grotendeels zelf en zorgen dat alle betrokken partijen investeren om met het onderwijs-zorg of leerwerk-arrangement een goed resultaat te behalen.


Met onze aanpak en input realiseren we een stevige verbinding, draagvlak en inzet bij alle betrokken partijen. We stemmen zaken adequaat en vlot op elkaar af en zorgen voor een degelijk leer-werkklimaat. Deze 'totaal' dienstverlening is de ideale mix voor een goede samenwerking en een waardevol eindresultaat.Onze succesfactoren en voordelen op een rij:

Bemiddeling en matching

Als een leerling toe is aan een leer-werktraject, dan zorgt MaatWerkLeren dat de leerling het werk kan bij een passend leerbedrijf dat bereid is te investeren.


Bij onderwijszorg-arrangementen zorgen we voor een passende en veilige arbeidsmatige dagbesteding of een stageplek en indien nodig koppelen we de leerling aan een van onze pedagogisch begeleiders.


Detacheren
Bij een leer-werktraject nemen we de jongere doorgaans zelf in dienst en stellen ze te werk bij het leerbedrijf conform cao. Zo zijn werkgeversrisico's en administratieve last voor het leerbedrijf vrijwel nihil. De leerling heeft een degelijke werknemersbescherming.


Subsidie en jobcoaching
We verzorgen, indien van toepassing, de aanvraag en afhandeling van de loonkostensubsidie. Daarnaast verzorgen we de jobcoaching voor de leerling en het leerbedrijf, indien dit wordt toegekend.


Scholing
We geven advies over passende, zinvolle en haalbare opleiding- en bijbehorende subsidiemogelijkheden. Indien nodig organiseren en begeleiden we de partijen bij dit proces.


Ambulante begeleiding
Waar nodig zetten we een van onze pedagogisch begeleiders in die op andere leefgebieden ondersteuning biedt en de jongere, en zijn directe omgeving, helpt meer zelfstandig en sociaal zelfredzaam te worden. Deze pedagogisch begeleider zorgt voor een goede verbinding met ouders, leerling, school en de dagbesteding-, stage of werkplek.


Verbinden en samenwerking
Door onze positie als intermediair zorgen we voor een effectieve samenwerking en een afgestemde belangenbehartiging. Alle partijen, de kandidaat en zijn direct sociale omgeving, de onderwijsinstelling, de gemeente en de werkgever, leveren een evenredige investering waarmee de kans op een duurzaam resultaat groot is.


Door het leggen van verbindingen tussen de pijlers van het sociaal domein realiseren wij een optimale samenwerking ten aanzien van de uitvoering en zorgen we zoveel mogelijk voor een evenredige afstemming voor wat betreft de financiering.

Concreet resultaat
Sinds de start begin 2017 hebben wij tientallen jongeren met succes teruggeleid in het V(S)O, toegeleid naar het behalen van een MBO diploma, een betaalde (leer)baan of een ander passend traject waarmee de sociaal-maatschappelijke participatie van de jongeren aanzienlijk is verbeterd.


Lange termijn
Een groot aantal jongeren kwalificeert zich en verwerft na afronding van het traject een dienstverband bij het leerbedrijf. De meeste andere deelnemers hebben sociale competenties en vakbekwaamheid ontwikkelt en relevante werkervaring opgedaan. Ze hebben meer perspectief, hun sociale zelfredzaamheid en participatie positie is aanzienlijk verbeterd. Na het traject wordt de jongere nog voor bepaalde tijd door ons begeleid.


Garantiebanen
Onze leerwerk-trajecten en een vervolgdienstverband bij het leerbedrijf telt mee voor de Wet Banenafspraak, ook wel Garantiebanen genoemd.


De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat zij de tot 2026 125.000 extra banen zullen creƫren voor werkzoekenden die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.


Informatie
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@maatwerkleren.nl

Delen

A3uUT64CAAAMkB1.jpeg
strenght.jpeg
gezocht-werk.jpeg
jongeren-tekenen-afschaffen-minimumjeugdloon.jpeg
picture-1600.jpeg
IMG_0928.jpeg
dhp_4481.jpeg
DSC04425.jpeg
Photo2020-07-122013204720592.jpg
9388270.jpeg
IMG_2195.JPG
313030_2440789790296_1568362125_2595774_1202059447_n.jpeg